شماره پرونده :
 
شماره اشتراک :
 
جهت مشاهده/پرداخت قبض و سایر خدمات غیر حضوری شرکت برق منطقه ای فارس به سیستم وارد شوید
; ;